Дипломная: Облік, аналіз і аудит касових операцій банку

Розглянувши тему моєї дипломної роботи «Облік, аналіз і аудит касових операцій банку» можна зробити таків висновки, ПАТКБ «Правекс-банк» – це багатопрофільна кредитна установа, що здійснює операції у різних секторах ринку позичкових капіталів, обслуговуючи підприємства всіх галузей економіки.

Банк, здійснюючи своєчасне касове обслуговування клієнтів, забезпечуює збереження своїх грошових коштів, а також сприяє дотриманню емісійно-касової дисципліни, здійснює аналіз і прогнозування касових оборотів, організовує і виконує оперативні функції з реалізації єдиної грошово-фінансової політики на території регіону.

Значна маса готівкових коштів проходить через касу. Розрахунки між суб’єктами господарювання, у яких гроші є засобом платежу, здійснюються готівкою і нерозривно пов’язані з доходами та витратами населення.

Система бухгалтерського обліку в ПАТКБ «Правекс-банк» задовольняє такі вимоги:
1. Актуальність. Усі здійснювані банком операції щодня відображаються в балансі і в оборотно-сальдовій відомості. Завдяки цьому:
– банк і клієнти дістають актуальну інформацію;
– у разі виявлення помилки клієнт може своєчасно подати рекламацію.

2. Надійність. Помилкових записів банк уникає завдяки автоматичному контролю та узгодженню в системі автоматизації банку (САБ). Завдяки цьому:
– скорочуються витрати на виправлення можливих помилок;
– не порушується впевненість клієнта в надійності банку.

3. Ефективність. Між банківськими операціями, які дають дохід, і витратами на їх проведення, виконується певне співвідношення, що забезпечує тривале функціонування банку.

Через це:
– бухгалтерський облік у банку стає раціонально організованим і спрямованим на те, щоб підтримувати і підвищувати конкурентоспроможність банку. Система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству та нормативним документам НБУ.

Отже, бухгалтерський облік в ПАТКБ «Правекс-банк» базується на певних правилах визначення, записування, класифікування та інтерпретування операцій або подій, пов’язаних із діяльністю банку.

Усе це і становить метод бухгалтерського обліку, який використовується в досліджуваному банку. Бухгалтерська система банку комп’ютеризована, завдяки чому система бухгалтерських проведень – занесення інформації до щоденних балансів, касових книг, оборотно-сальдових відомостей – виконується в автоматичному режимі.

Розглянувши повністю тему моєї дипломної роботи, та зробивши до неї висновок, можна надата пропозиції. Як свідчить аналіз показників звіту про касові обороти, при виникненні потреби у готівці банк здійснює підкріплення операційної каси, в основному, за рахунок отримання готівки у іншій установі банку.

Аналіз стану готівки, що перебуває у обігу, доводить, що на міжбанківському валютному ринку реалізується готівка не завжди належної якості. Тому останнім часом для готівкових розрахунків у регіоні використовуються значні обсяги зношеної готівки, а також велика кількість фальшивих банкнот, ознаки підроблення яких можуть бути виявлені тільки на сучасному високотехнологічному обладнанні.

Для вивчення умов, які б сприяли оптимізації структури готівкового обігу, поліпшенню якості готівки, що перебуває у обігу, удосконаленню касового обслуговування установ банків та раціоналізації схем перевезень готівки у регіоні, пропоную надати Головному управлінню пропозиції щодо наступних питань удосконалення організації касових операцій:
1) встановити тарифи за підкріплення готівкою які будуть прийнятні для установ банків для збільшення обсягів підкріплень готівкою від Головного управління;
2) встановити тарифами за підкріплення готівкою установи банків які згодні одержувати у Головному управлінні 100 % необхідного для установи банку підкріплення, а надлишки готівки здавати до Головного управління;
3) визначити за якими тарифами установи банків згодні одержувати підкріплення у Головному управлінні при умові доставки готівки силами інкасації Головного управління;
4) вивчити за яку плату (грн за пачку банкнот) установи банків згодні здавати до Головного управління для обробки та сортування на автоматизованих системах банкноти гривень, сформованих банками регіону, які попередньо не сортувались на зношені та придатні, з подальшим одержанням у межах зданих сум підкріплення за пільговими тарифами (визначити ці пільгові тарифи);
5) вивчити на яких умовах установи банків згодні залучати для перевезення готівки між Головним управлінням та установами банків службу інкасації Головного управління.
Список использованной литературы:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність»
2. Закон України «Про господарські товариства»
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон вiд 16.07.1999 № 996-XIV
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність»
5. № 337 від 14.08.03р «Інструкція про касові операції в банкках України»
6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Інструкція від 17.06.2004 №280
7. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні N 368 від 28.08.2001
9. Положення про бухгалтерський облік та звітність у банківських установах України
10. “Положення про порядок створення і реєстрацію комерційних банків”, затверджене Постановою Правління НБУ від 21 липня 1998 р.
11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 15.12.2004 N 637
12. Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України
13. АУБ про зміни умов здійснення валютно-обмінних операцій
14. Аналіз банківської діяльності:Підручник А.М.Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. КНЕУ – 2004-282с
15. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник, Підручник Косова Т.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.
16. Аналіз економічно стану банків України
17. Банківські операції:Підручник – 2-ге вид., випр. і. доп.\А.М.Мороз, М.І.Савлук та ін., За ред.д-ра екон.наук, проф.А.М.Мороза. – К.:КНЕУ, 2002 – 476с.
18. Банківські операції: Підручник\За ред. В.І.Міщенка, Н.Г.Слав’янської. – К.: Знання, 2006 – 727с.
19. Банківська система України [Текст]: монографія \ В.В.Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010.-187с.
20. Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. Вид.2-е: Підручник для ВНЗ.-М.:Логос, 2005.-368с.
21. Виїзне інспектування банків: практичний аспект: Навч. посіб./ Шпачук В.В. Пилипенко О.І.; Держ.ком.статистики України, Держ.акад. статистики, обліку та аудиту – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2010.-175с.
22. Горина С. А. Учет в банке. Проверка правильности отражения банковских операций. — Москва: Приор., 1995 – 323с.
23. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
24. Економічний аналіз. М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка: КНЕУ – 2003-554с.
25. Економічний аналіз. М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка: КНЕУ – 2003-554с.
26. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник.-К.:КНЕУ, 2008 – 816с.
27. Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 372с.
28. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: Теоретико-прикладной аспект. – К.: МАУП, 1999. — 192 с.
29. Кузьмінська О.Е., КириленкоВ.Б. Організація обліку в банках:Навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ, 2002 – 282с.
30. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч.посіб.\За ред.проф. С.К.Реверчука.-К.:Знання,2007 – 630с.
31. Облік і аудит у банках: Підручник. А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін. КНЕУ, 2004р – 311с.
32. Облік та аудит у банках: Навчально-методичний посібник \ Уклад.: О.Г. Коренєва, Н.Г. Євченко. – Суми: УАБС, 2003. – 56с.
33. Організація обліку в банку [Текст]: навч. посіб. – О.Г. Коренєва, О.В. Мірошниченко, Т.Г. Савченко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 273с.
34. Основи банківської справи: Курс лекцій \ Остапишин Т. П.: МАУП – 2001 – 64с
35. Пантелеєв В.П. Аудит. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008 – 400с.
36. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ,2003-347с.
37. Парасій-Вергуненко І. М. Організація управлінського обліку в банках. Деякі аспекти теорії і практики / І. М. Парасій-Вергуненко // Вісн. Нац. банку України. — 2004. — № 10. — С. 26–29
38. Пилипенко І.І., Гаєвська Н.І., Шевчук В.О. та ін.\ Аудит: Застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці України. Навчальний посібник.-К.: ТОВ «ІАМЦАУ»СТАТУС»-2005 – 172с.
39. Правекс-банк. «Довіра юридичних та фізичних осіб»\22 травня 2010р.
40. Правекс-банк. Основна інформація про банк
41. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: Сучасні концепції, методи та моделі. — К: КНЕУ, 2002. — 316 с.
42. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник НБУ. — 1999. — № 3. — С. 31—42;
43. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник НБУ. — 1999.. – № 4. — С. 35—48.
44. Річна фінансова звітніст ПАТКБ «Правекс-Банк»
45. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М.. Вступ до банківської справи. Київ, Лібра, 1998. – 344с.
46. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник.К.: ВД «Професіонал», 2004 – 624с.
47. Стаття. Раєвській К. Особливості регулювання та аналіз діяльності комерційніх банків / / Банківська справа № 2, 2007р.
48. Стаття. ЗАЯВА Президента АУБ про черговий прояв владної безвідповідальності – тепер з боку НБУ 14.02.2009р
49. Стойко О.Я. Банківські операції. – К.: Лібра, 2000. – 252 c
50. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика / Парасій-Вергуненко І. М. — К.:КНЕУ,2007.—360 с.
51. Сугоняко О. Роль комерційніх банків у встановленні національної ЕКОНОМІКИ / / Закон І Бізнес № 24, 2003 р.
52. Рейтинг банків. Комісія за розрахунково-касове обслугоування. \ 27.09.2011
53. Тиркало Р. І., Щивоблок З. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: Навч. посібник. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с
54. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит. Навч.посібник.-К.: Міленіум, 2002 – 466с.
55. Шеремет А. Д., Щербакова Г. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 256 с.
56. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч.посіб. – 2-ге вид.,стер.- К.: Знання, 2007 – 311с.
57. Деньги.Кредит.Банки/
58. Прайс-листи на програмні продукти Представництва Українського Центру Ліцензійного програмного забезпечення.
59. Прайс-листи на програмне забезпечення компанії Глобал Інформ.
60. Рекламні пропозиції для платформи Linux.
61. Банковские услуги на Linux. Компьютерная неделя. – №34(304), 2008 г.
Бесплатно скачать реферат “Облік, аналіз і аудит касових операцій банку” в полном объеме

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *