Дипломная: Розробка та впровадження додаткових підсистем в стандартну конфігурацію системи 1С: Бухгалтерія

Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві та підготовка фінансової звітності в податкові органі в умовах перехідної економіки України є однієї з найбільш важливих завдань. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарчої діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), яка повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місці реєстрації підприємства. Крім того, існують планові й позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні.

У неавтоматизованій системі ведення бухгалтерського обліку обробка даних про господарські операції легко прослідковується й звичайно супроводжується документами на паперовому носії інформації – розпорядженнями, дорученнями, рахунками й обліковими регістрами, наприклад нескінченними журналами обліку матеріально-виробничих запасів. Аналогічні документи часто використовуються й у комп’ютерній системі, але в багатьох випадках вони існують тільки в електронній формі. Більше того, основні облікові документи (бухгалтерські книги й журнали) у комп’ютерній системі бухгалтерського обліку являють собою файли даних, прочитати або змінити які без комп’ютера неможливо.

Комп’ютерна обробка припускає використання тих самих команд при вико-нанні ідентичних операцій бухгалтерського обліку, що практично виключає появі випадкових помилок, звичайно властивих ручний обробці.
Крім того, існує можливість поділу функцій. Комп’ютерна система може здійснити безліч процедур внутрішнього контролю, які в неавтоматизованих системах виконують різні фахівці.

Комп’ютерні системи дозволяють увести додаткові заходи для підтримки контролю використання конфіденційної інформації на необхідному рівні. До подібних заходів може ставиться система паролів, які запобігають діям, не припустимим з боку фахівців, що мають доступ до інформації про активи й облікових документах через термінал у діалоговому режимі.
За останні роки абсолютно чітко прослідковується тенденція загальної ком-п’ютеризації, що стосується всіх областей діяльності. Це легко зрозуміло – комп’ютер набагато швидше виконує розрахунки, дозволяє автоматизувати складні операції.
Комп’ютеризація торкнулася і фінансово-економічної сфери діяльності людину. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства й ведення бухгалтерського обліку значно спрощуються при застосуванні нових комп’ютерних технологій. За допомогою комп’ютера можна представити інформацію в зручному для конкретного користувача виді, значно прискорити й спростити операції її введення й обробки, підвищити наочність і простоту кінцевих звітів.

Найчастіше в бізнесі інформація і гроші – синоніми. У великих компаніях накопичене величезні обсяги даних про замовників, ринки збуту, фінансах, конкурентах. Якщо раніше ці відомості зберігалися на папері, – то тепер вони зберігаються в електронній формі – у вигляді баз даних. Але цінність будь-якої інформації визначається не тільки її кількістю, але й можливістю її правильної вистави. Ведення бухгалтерського обліку в таких компаніях здійснює велика кількість працівників, що найчастіше виконують “зайві” операції, які може виконувати комп’ютер. З іншої сторони в маленьких фірмах, де штат працівників невеликий на бухгалтерію лягає як завдання бухгалтерського обліку, так і фінансового аналізу. Усе це приводить до широкого поширення комп’ютерних технологій в області бухгалтерського обліку.
Ринок бухгалтерських програм у нашій країні на сьогоднішній день досить розвинений. Лідируюче положення на ринку займає компанія “1С” – їй належить понад 50% ринку. Меншою мірою представлені програмні продукти компанії ” Інтелект-Сервіс” під торговельної маркою “БЭСТ”, ТОВ “Информатик “, що представляє ” Инфо-Бухгалтер”, а також програмні комплекси “Парус”, “Rs-balance” і ін.

Гнучкий універсальний модуль – основа бухгалтерського комплексу. Проблема гнучкості й налаштування в сучасних системах обробки облікової інформації може мати два шляхи розв’язку: використання великого числа системи, що задаються користувачем, параметрів, які тією чи іншою мірою змінюють поведінку системи (повнофункціональні системи), або наявність у системі вбудованого мови для опису алгоритмів роботи системи в різних ситуаціях (інструментальні системи).
В “1C:Бухгалтерії 7.7” вдало сполучаються адаптивні властивості, як інструментальних, так і повнофункціональних систем.
З одного боку, із програмою поставляється типова конфігурація, яка являє собою готове настроювання для автоматизації найбільш важливих ділянок бухгалтерського обліку, тобто в системі споконвічно є вбудована підтримка для розв’язку завдань бухгалтерського обліку. При цьому типова конфігурація містить ряд параметрів, що дозволяють управляти її поведінкою, що характерно для повнофункціональних систем.

З іншого боку, типова конфігурація відкрита для зміни: підготовлений користувач може змінювати алгоритми роботи або додавати зовсім нові функції для обліку специфіки конкретної організації. Для цього “1С: Бухгалтерія 7.7” містить розвинені інструментальні засоби, що характерно для інструментальних систем.
Виходячи з раніше викладених принципів і критеріїв, даний комплекс був об-раний у якості прикладної підсистеми для досягнення поставленої мети.

Метою даної роботи є автоматизація формування, зберігання та обробки звітності, документів і інших форм, безпосередньо, пов’язаних з амортизацією основних засобів і нематеріальних активів, надаваних у податкові служби, а також використовуваних при веденні бухгалтерського обліку.

Під терміном “автоматизація” розуміються технічні, організаційні й інші заходи, які дають можливість вести виробничі, технічні й інші процеси без особистої участі людини або з його участю, зведеним до мінімуму.

Визначимо наступні завдання:
1) Вивчення теоретичних основ вбудованого в прикладну систему програмної мови й підсистем функціонування програмного комплексу.
2) Аналіз законодавчої бази.
3) Дослідження економічної складової та доцільності даної розробки.
4) Реалізація і тестування системи.
5) Безпосереднє впровадження програмного продукту й навчання персоналу.
Дану систему планується розробити й впровадити для замовника Комунальне Підприємство “Служба Єдиного Замовника”. У ході попереднього обстеження даного підприємства було з’ясовано наступне: Комунальне підприємство “Слу-жба Єдиного Замовника” є відповідно до законів України, комунальним підп-риємством, яке займається геологічними дослідженнями (обстеження будинків міста Нікополя на наявність просадки, дослідження стану автомобільних доріг) ат ін.
На підприємстві є:
1) Парк сучасних ПК для робочих станцій.
2) Файл-Сервер.
3) Серверна кімната.
У даний момент бухгалтерська служба підприємства як програмного продукту використовує програмний комплекс “Доміно” (управлінський облік руху товарів), а також комплекс “1С: Бухгалтерія 7.7 Бухгалтерський облік. Редакція 4.5” для ведення бухгалтерського обліку, що повною мірою сприяє нормальному функціонуванню даної програми.
Список использованной литературы:

1. 1С: Бухгалтерия. Версия 7.7: Руководство пользователя. М.: Фирма «1С», 2002.
2. 1С: Предприятие. Версия 7.7.: Описание встроенного языка. М.: Фирма «1С», 2002.
3. Баронов В. В. Автоматизация управления предприятием. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 320.
4. Ковалевская Е. В. Метрология и сертификация программного обеспечения. М.: МИФИ, 2002.
5. Самоучитель 1С: Бухгалтерии версий 7.5-7.7 в вопросах и ответах. М.: Триумф, 2002.
6. Титаренко Г. А. Автоматизированные информационные технологии в экономике. М.: ЮНИТИ, 2002.
7. Фигурнов В. Я. 1С: Бухгалтерия – Проф 7.7: Руководство пользователя. М.: Фирма « 1С», 2002.
8. Харитонов С.А. Компьютерная бухгалтерия 7.7: Азбука бухгалтера. М.: Компьютер-Пресс, 2002.
9. Чистов Д.В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7: Задачи, решения, результаты: Учебное пособие. М.: Компьютер-Пресс, 2002.
10. Чистов Д.В., Харитонов С.А. Гибкая автоматизация бухгалтерского уче та на крупных предприятиях. М.: Компьютер-Пресс, 2003.
11. И. Ощенко. Книга 1С: Предприятие. Торговля и склад для начинающих. Экспресс-курс.
12. В. Филатова. Книга Бухгалтерия на компьютере. Питер. 2005.
13. Интернет ресурс журналу «Все про бухгалтерський облік» –
14. Офіційний сайт програмного забезпечення «1С: Бухгалтерія» в Україні
15. Електронна версія книги «1С: Бухгалтерія» – Электронная книга «1С Бухгалтерия 7.7.» v 1.7. Інтернет ресурс
Бесплатно скачать реферат “Розробка та впровадження додаткових підсистем в стандартну конфігурацію системи 1С: Бухгалтерія” в полном объеме

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *