Курсовая: Облік дебіторської заборгованості

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку дебіторської заборгованості…………….4
1.1 Визначення і види заборгованості…………………………………..4
1.2 Нормативно – правове регулювання обліку дебіторської заборгованості…………………………………………………………6
1.3 Визнання та оцінка дебіторської заборгованості, порядок її обліку………………………………………………………………….7
Розділ 2. Облік дебіторської заборгованості ТОВ «Юнітторг»………………22
2.1 Коротка характеристика ТОВ «Юнітторг»………. ……………….22
2.2 Відображення дебіторської заборгованості в обліку підприємства……………………………………………………………………..25
2.3 Відображення дебіторської заборгованості в фінансовій звітності…………………………………………………………………………..36
Розділ 3. Комп’ютерний облік дебіторської заборгованості за допомогою програми «1С:Бухгалтерія» на ТОВ «Юнітторг»…….………………………..39
3.1 Завдання і джерела інформації комп’ютерного обліку дебіторської заборгованості……………………………………………………………………39
Висновки…………………………………………………………………………43
Список використаної літератури……………………………………………….44
Додатки……………………………………………………………………………46

Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10.1999 р., визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) інформації про дебіторську заборгованість.
Важливим питанням є оцінка дебіторської заборгованості для відображення її в балансі підприємства. Згідно зі Стандартом 10 дебіторська заборгованість має відображатись у балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто за реальною сумою заборгованості, яку підприємство може мати.
Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Юнітторг». Предметом – облік та оцінка дебіторської заборгованості ТОВ «Юнітторг».
Мета написання курсової роботи полягає в тому, щоб враховуючи потреби українського ринку та практичний досвід роботи досліджувального підприємства дати теоретичне обґрунтування його діяльності.
На основі поставленої мети у роботі планується вирішити такі задачі:
– вивчення теоретичних основ обліку дебіторської заборгованості на підприємстві, принципи класифікації, нормативно-правові документи, які регулюють облік дебіторської заборгованості в Україні.
– розгляд практичних аспектів організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «Юнітторг» до якого входить стисла характеристика підприємства за 2009 рік та облік дебіторської заборгованості.
Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, перелік використаних джерел та додатків.
Список использованной литературы:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV.
2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.
3. Закон України «Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та креди¬торської заборгованості і заходи щодо її скорочення»: Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 750.
4. Закон України «Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-Б термінова (місячна)» «Звіт про фінансові результати і кредиторську заборгованість» та Інструкції щодо її заповнен¬ня: наказ Держкомстату України від 31.07.2000 р. № 258.
5. Закон України «Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборго¬ваності»: лист ДПАУ від 03.02.2000 р.
6. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгал-терському обліку»: затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’я-зань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Мінфіном від 30.11.99 р. № 291.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Баланс», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 «дебіторська заборгованість», затверджений наказом МФУ від 08.10.99р. №237.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 «Зобов’язання», затверджений наказом МФУ від 31.01.00р. №20.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 «Доходи», затверджений наказом МФУ від29.11.99р. №290.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати», затверджений наказом МФУ від31.12.99р. №318.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №25 «Фінансовий звіт суб’єкта підприємницької діяльності», затверджений наказом МФУ від 25.02.00р. №39.
17. Бутінець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевські Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. Ф.Ф. Бутінця; 2-ге вид., перероб і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2008.- 480с.
18. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. Ф.Ф. Бутінця; 2-ге вид., перероб і доп. -Житомир: ПП «Рута», 2008.
19. Ф.Ф. Бутінець, О. В. Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шуляпова Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит»; 2-ге вид., перероб і доп. – Житомир: ЖІТ І, 2007.
Бесплатно скачать реферат “Облік дебіторської заборгованості ” в полном объеме

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *